Soundcore motion

'(

x1

7:6 'U¾FNHQ 7:6.RSSOXQJVPRGXVDNWLYLHUHQ

%OLQNWZHL¡ 7:6.RSSOXQJ

/HXFKWHWZHL¡ 7:6YHUEXQGHQ

Ř 'U¾FNHQ6LHGLH7:67DVWHXQGKDOWHQ6LHVLH6HNXQGHQODQJJHGU¾FNWXP

GHQ7:60RGXV]XYHUODVVHQ